Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2024 roku

Opłata klimatyczna

 

REGULAMIN OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO W TURAWIE

 1. Ośrodek Wędkarsko-Turystyczny w Turawie, zwany dalej Ośrodkiem, prowadzi Okręg PZW z/s w Opolu.
 2. Ośrodek jest czynny sezonowo w okresie od 30 kwietnia do 31 października (sezon). Terminy te mogą ulec zmianie w drodze uchwały Zarządu Okręgu PZW.
 3. Domki i pokoje wynajmowane są na doby - przy czym doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 10.00 dnia następnego. Cennik usług Ośrodka oraz informacja o wyposażeniu domków i pokoi są dostępne na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www. pzw.org.pl/opole w zakładce „Rybaczówka Turawa”.
 4. Klucze do wynajętych domków i pokoi wydawane są w godz. 14:00-20.00 po uprzednim dokonaniu rezerwacji.

Wydaniu kluczy towarzyszy pobranie zwrotnej kaucji w wysokości 200,- zł. zabezpieczającej zwrot kluczy i pilota do bramy wjazdowej na teren Ośrodka po zakończeniu pobytu w Ośrodku.

Kaucja podlega zwrotowi w nominalnej wysokości w momencie zwolnienia pokoju i zwrotu kluczy wraz z pilotem do bramy wjazdowej na teren Ośrodka. Kaucja nie podlega zwrotowi w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczy i/lub pilota.

 1. Na terenie Ośrodka jest możliwość parkowania kamperem w wyznaczonym miejscu (max. trzy kampery na dobę) -minimum dwie doby. Opłata za parkowanie jest ujęta w Cenniku usług Ośrodka.
 2. Osoby zainteresowane mogą dokonać rezerwacji:
 • telefonicznie pod numerem: + 48 533 633 182
 • drogą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Domki lub pokoje mogą być wynajęte na rzecz osób:
 • które ukończyły 18 lat,
 • które przedstawią aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem, na podstawie którego możliwe jest dokonanie identyfikacji i zaewidencjonowanie danych gości w odniesieniu do: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL,
 • które nie pozostają pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. W domkach i pokojach nie może przebywać więcej osób niż pozwala na to liczba miejsc noclegowych.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka jedynie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby przebywające na terenie Ośrodka są zobowiązane do przestrzegania zasad czystości i higieny, oraz ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, urządzeń technicznych, wyposażenia, powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich gości. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz patroszenia i oprawiania ryb.
 4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie może zakłócać zasad porządku, kultury i poszanowania dóbr osób trzecich. Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która swym nagannym zachowaniem narusza zasady porządku i współżycia społecznego lub naruszyła zasady niniejszego Regulaminu w przeszłości. Osoba taka może zostać poproszona o opuszczenie Ośrodka, a  w przypadku braku pożądanej reakcji - także usunięta z terenu Ośrodka przez właściwe służby.
 5. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych gości i personelu. Właściciel ma bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.
 6. Na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach.
 7. Na terenie Ośrodka znajdują się niestrzeżone miejsca umożliwiające zaparkowanie pojazdów samochodowych należących wyłącznie do osób zakwaterowanych w Ośrodku. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe w pojazdach mechanicznych pozostawionych na jego terenie.
 8. Wyrzucanie nieczystości stałych jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 9. Palenie ognisk i wędzenie ryb jest możliwe wyłącznie w oznakowanych miejscach przeznaczonych do tego celu.
 10. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka do godz. 22.00.
 11. Cisza nocna na Ośrodku obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoi.
 13. Zasady niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie Ośrodka.
 14. Po zakończeniu sezonu Ośrodek pozostaje zamknięty. Przebywanie na terenie obiektu Ośrodka poza sezonem jest zabronione.
 15. Administratorem danych osobowych jest: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego w Turawie na zasadach określonych w RozporządzeniuParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
 16. Osobom odznaczonym medalem „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa Okręgu Opolskiego” przysługuje ulga w wysokości 50 % przy korzystaniu z usług Ośrodka, w wymiarze łącznym do  7 dni w roku.

 

 

Telefony alarmowe:               Pogotowie Ratunkowe      999

                                           Straż Pożarna                 998

                                           Policja                            997

                                           Pogotowie Energetyczne   991     

 

Opiekun Ośrodka:                  + 48 533 633 182

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 21/Prezydium/2023

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu

z dnia 13/03/2023 w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z DOMKÓW I POKOI

NA TERENIE OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO „RYBACZÓWKA” W TURAWIE

 

 1. Właścicielem domków i pokoi na terenie Ośrodka jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
 2. Goście przebywający w domkach i pokojach na terenie Ośrodka, zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości oraz bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku a także stosowania się do poleceń porządkowych personelu Ośrodka.
 3. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 4. Mieszkańcy domków i pokoi zobowiązani są w szczególności do:
 • utrzymywania porządku i czystości,
 • korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń, zniszczeń lub jakiegokolwiek pogorszenia ich stanu technicznego.
 • zabezpieczenia kluczy i pilota do bramy wjazdowej Ośrodka przed ich utratą lub uszkodzeniem; w przypadku zagubienia lub uszkodzenia kluczy i/lub pilota do bramy wjazdowej osoba wynajmująca domek lub pokój zostanie obciążona opłatą w wysokości odpowiadającej wysokości pobranej w dniu przyjazdu kaucji zwrotnej zabezpieczającej zwrot kluczy i pilota;
 • właściciele zwierząt przebywających w domkach lub pokojach mają bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w pomieszczeniach lub na terenie Ośrodka oraz ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, sprawując opiekę nad nimi w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla gości i personelu Ośrodka.
 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłosić niezwłocznie personelowi Ośrodka.
 2. Palenie w pomieszczeniach zamkniętych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. Osoba korzystająca z danej kwatery ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Ekwiwalent za poczynione szkody zostanie naliczony adekwatnie do rozmiaru i zakresu wyrządzonej szkody.
 5. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowany pokój lub domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 6. Zużytą pościel należy rozebrać i spakować do worka.
 7. Klucze należy osobiście zdać personelowi Ośrodka.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, kierownictwo Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług zakwaterowania osobie dokonującej takich naruszeń. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, w szczególności zapłaty ekwiwalentu za poczynione uszkodzenia i zniszczenia i/lub opuszczenia terenu Ośrodka.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl