plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 
 • S4

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr 11/Plenum/2021

Zarządu Okręgu PZW z dnia 01/03/2021

w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

REGULAMIN UŻYTKOWANIA

SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI

 • Właścicielem slipu jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.
 • Slip służy do wodowania środków pływających.
 • Po zwodowaniu środka pływającego wodujący zobowiązany jest zwolnić slip dla następnych wodujących.
 • Parkowanie pojazdów jest dopuszczalne wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (oznakowanych do tego celu).
 • Podczas wodowania należy zachować szczególną ostrożność, uwzględniając bezpieczeństwo innych użytkowników oraz sprzętu wodnego i infrastruktury technicznej.
 • Obowiązuje nakaz utrzymania czystości w obrębie slipu i brzegu zbiornika.
 • Okręg PZW zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia wodowania sprzętu pływającego na czas organizacji zawodów.
 • Opłata za wodowanie środków pływających pobierana jest przed skorzystanie ze slipu ; wpłaty w wysokości wskazanej w Cenniku należy dokonać u pracownika obsługującego slip lub na konto Okręgu PZW z/s w Opolu. W przypadku wniesienia opłaty w drodze przelewu bankowego obowiązkowym jest wskazanie w treści przelewu (a tym samym również w treści potwierdzenia) daty wodowania i numeru rejestracyjnego sprzętu wodującego - w przypadku braku w/w informacji opłatę uważa się za niewniesioną.
 • Kontroli uiszczenia opłaty w postaci dowodu jej wniesienia (potwierdzenia przelewu bankowego lub paragonu fiskalnego dokonuje pracownik Ośrodka lub inna osoba upoważniona do tego celu przez Okręg PZW z/s w Opolu.
 • Cennik opłat dostępny jest na Ośrodku oraz przez Okręg PZW z/s w Opolu www.pzw.org.pl/opole w zakładce Rybaczówka Turawa.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl