Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Regulaminy i cenniki obowiązujące w 2024 roku

Opłata klimatyczna

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr 21/Prezydium/2023

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu

z dnia 13/03/2023 w sprawie

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z DOMKÓW I POKOI

NA TERENIE OŚRODKA WĘDKARSKO-TURYSTYCZNEGO „RYBACZÓWKA” W TURAWIE

 

 1. Właścicielem domków i pokoi na terenie Ośrodka jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z/s w Opolu.
 2. Goście przebywający w domkach i pokojach na terenie Ośrodka, zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości oraz bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku a także stosowania się do poleceń porządkowych personelu Ośrodka.
 3. Przekazanie i zdanie domku lub pokoju następuje w obecności personelu Ośrodka.
 4. Mieszkańcy domków i pokoi zobowiązani są w szczególności do:
 • utrzymywania porządku i czystości,
 • korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń, zniszczeń lub jakiegokolwiek pogorszenia ich stanu technicznego.
 • zabezpieczenia kluczy i pilota do bramy wjazdowej Ośrodka przed ich utratą lub uszkodzeniem; w przypadku zagubienia lub uszkodzenia kluczy i/lub pilota do bramy wjazdowej osoba wynajmująca domek lub pokój zostanie obciążona opłatą w wysokości odpowiadającej wysokości pobranej w dniu przyjazdu kaucji zwrotnej zabezpieczającej zwrot kluczy i pilota;
 • właściciele zwierząt przebywających w domkach lub pokojach mają bezwzględny obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w pomieszczeniach lub na terenie Ośrodka oraz ponoszą odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, sprawując opiekę nad nimi w taki sposób, by nie stanowiły zagrożenia dla gości i personelu Ośrodka.
 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłosić niezwłocznie personelowi Ośrodka.
 2. Palenie w pomieszczeniach zamkniętych na terenie Ośrodka jest zabronione.
 3. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. Osoba korzystająca z danej kwatery ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Ekwiwalent za poczynione szkody zostanie naliczony adekwatnie do rozmiaru i zakresu wyrządzonej szkody.
 5. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać zajmowany pokój lub domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 6. Zużytą pościel należy rozebrać i spakować do worka.
 7. Klucze należy osobiście zdać personelowi Ośrodka.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, kierownictwo Ośrodka może odmówić dalszego świadczenia usług zakwaterowania osobie dokonującej takich naruszeń. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń personelu Ośrodka, w szczególności zapłaty ekwiwalentu za poczynione uszkodzenia i zniszczenia i/lub opuszczenia terenu Ośrodka.

 

 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Administratorka strony: Patrycja Korczewska

Stworzone przez Intratnie.pl